HBF årsmöte

Kallelse Årsmöte 2020 

 
 Datum:  2020-03-08

 Plats:    Equmeniakyrkan, Lunger
 
  
 Tid:       15.00
 
Hjälmarens Vattenförbunds nya
regleringssamordnare kommer till vårt
årsmöte och håller en presentation, och jag
lovar, det blir tillfälle att ställa frågor också. 
 
Vi inleder mötet med ett besök av Carl-Eric Almskoug, tidigare ledamot i Hjälmarens
Vattenförbunds styrelse och numera förbundets nya regleringssamordnare. 
Han ska prata om: "Vad finns det för verktyg att reglera Sveriges fjärde största sjö”.
Bl. a. handlar det om ”Räta linjen och andra nivåer som man ska ta hänsyn till”. Detta
och mycket mer kommer vi få information om på årsmötet. 
  
Dagordning:
1. Mötets öppnande                     
2. Mötets utlysande 
3. Fastställande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av ordförande för årsmötet
6. Val av sekreterare för årsmötet
7. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
8. Verksamhetsberättelse för 2019
9. Resultat- och balansräkning för 2019
10. Behandling av revisorernas berättelse för 2019
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och kassaförvaltare verksamhetsåret 2019
12. Fastställande av utgifts- och inkomststat samt medlemsavgifternas storlek för
2020
13. Verksamhetsplan för 2020
14. Behandling av motioner och förslag. 
15. Val av styrelseledamöter och ersättare
16. Val av revisorer och revisorsersättare
17. Val av valberedning 
18. Övriga frågor
19. Avslutning  

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter