miljö

Miljöpolicy

Det åligger varje medlem:

  • Att på ett miljömedvetet sätt ta ansvar för sitt båtlivsutövande
  • Att med gott omdöme hantera de miljörisker som är förknippade med att ha båt.
  • Att ta vederbörlig hänsyn till växt och djurliv på och utmed de vatten som brukas.
  • Att med hänsyn till de som bor och vistas utmed stränderna undvika att skapa svall och buller.
  • Att genom sjömansmässigt uppträdande bidra till en god sjösäkerhet.


Miljöregler

Tankning av båtar skall alltid göras i bassängen under kranen. Där skall finnas länsor att stänga in eventuellt spill.
Inga kemikalier får användas vid båttvätt.
Slagvatten som är förorenat av olja eller bränsle får ej pumpas ut. Använd sk.oljeblöja under motorn för att suga upp ev. olja el. andra petroleumprodukter,alt. pumpa upp förorenat slagvatten i dunk. Som du lämnar för destruktion.

Endast biocidfria bottenfärger får användas, godkända för insjöar.
Skrapning av båtbotten skall ske ovan pressening, skraprester omhändertas. Slipning skall ske med dammsugare

Dåliga/läckande båtar kan bli kvar på land, eller tas upp enligt slipkommitténs bedömning.

Hushållssopor tages med hem. Övrigt avfall som spillolja, batterier, metaller,brännbart mm. medtages för transport till återvinningscentral. Inget avfall får lämnas kvar på slipområdet eller klubbholmen.

  //detta är utdrag ur tillägget i klubbens stadgar//

Utöver klubbens regler och policy avseende mijöfrågor så finns särkilda föreskrifter för Hyndevadsån och östra hjälmaren som är vattentäkt för Eskilstuna Kommun. Dess regler ställer krav på bränsle bränslehantering, bränslevolymer i båt. Äldre typ av tvåtaktsmotorer är förbjudna mm. Läs föreskrifterna och ytvattenskyddet här

Det är respektives båtägares skyldighet att tillse att båtbotten är biocidfri, men klubben ÖHJMBK bedriver verksamheten i hamnen är även skyldiga att utföra egenkontroll att lagar och föreskrifter följs.
ÖHJMBK arbetar för att samtliga medlemmars båtar skall vara biocidfria. lär mer om detta i "Genomförandeplan biocidfri båtbotten"  Edit 2020-10-27  Läs även den almänna informationen som ingick i utskick inför höstmöte 2020, "Information båtbottensanering".