slip och hamn


Se karta nedan för orientering.

Klubbens slip och hamn vid Hyndevadsströmmen står under uppsikt av en slipförman.
I hamnen på anvisad plats får endast förtöjas båtar tillhörande klubbens medlemmar, samt med tillstånd av slipförmannen gästande båtar.
Varje båtägare, som har sin båt förtöjd i hamnen ansvarar för att båten är förtöjd på sådant sätt, att skada på andra båtar ej uppstår. Alla båtar skall vara ansvarsförsäkrade

Om medlem observerar att någon båt hotas av skada åligger det honom att om möjligt avvärja det omedelbara hotet, samt snarast underrätta ägaren.

All båtupptagning och sjösättning med kran och traktor sker under slipkommitens överinseende och ledning. Det åligger medlemmarna att rätta sig efter hans föreskrifter.
Bokning av upptagning/sjösättning sker med slipkommiten (se kontaktuppgifter under "organisation")
Fastställd avgift för kranlyft och tvätt gäller.

För hjälp med sjösättning eller upptagning till icke medlem uttages, särskild avgift.
Bryggplatser och uppläggningsplatser planeras och anvisas av slipkommitén.

Tilldelade platser som ej brukas får ej överlåtas utan står till slipförmannens förfogande.
Bryggplatser som ej tagits i bruk till 1:a juni övergår till slipförmannens förfogande, såvida ej annan tidpunkt har avtalats.
Det är båtägarens skyldighet att hålla sin tilldelade bryggplats ren och vassröjd.

Efter sjösättningen åligger det resp. båtägare att omedelbart städa uppläggningsplatsen.
Långtidsförvaring på klubbens uppläggningsplatser är inte tillåtet.
Medlem som avser att ej sjösätta sin båt kan beviljas enstaka undantag av slipkommittén
om särskilda skäl föreligger.

För båtar som ligger uppe under sommarsäsongen uttages särskild sommaravgift.

Redskapsbodar, kran och maskiner skall när de ej används hållas låsta.
Övrig materiel som får disponeras av medlemmarna skall efter användande återställas till sin plats.

Medlemmars bodar skall hållas i gott skick samt hållas röjt och städat minst 1 m runt boden.

Smedjan får disponeras av medlemmarna för reparationsarbete och dylikt,
men ej till förvaring av privata tillhörigheter.

  //detta är utdrag ur tillägget i klubbens stadgar//