holmen och klubbhuset

Holme och klubbhus är avsedda att vara en rekreations- och mötesplats för klubbens medlemmar och deras familjer, samt gästande besättningar.
Somsådan skall det vara en plats dit alla som foga sig i klubbens stadgar och bestämmelser är lika välkomna och där alla ha lika rätt att uppehålla sig.

Klubbholme och byggnader står under uppsikt en särskild tillsyningsman.
Dennes ansvar och befogenheter framgår av särskild befattningsbeskrivning.
Förvaltningen av holmen och dess byggnader handhas av styrelsen samt kommittén för holmen. Kommittén ansvarar för ordningen och stängning av byggnaderna vid veckoslut. Reparationer och underhåll samt röjning och liknande arbeten handlägges av kommittén.
Vid ärenden av större ekonomisk karaktär hänskjutes frågan till styrelsen.

Tältning får förekomma endast i undantagsfall och då på särskilt anvisad plats.

Nattetid bör tystnad iakttagas.

För gästande båtar bör hamnplats beredas i första hand vid gästbryggan.

Blomplockning, brytande av träd och grenar samt nedskräpning är förbjuden.

Nyttjande av Lillstugan och övernattningsrummen på Klubbhusvinden.
Dessa utrymmen är avsedda för tillfällig övernattning för klubbens medlemmar och/eller deras gäster.

Bokning får endast göras av medlem, vilken även har det yttersta ansvaret för ordning och städning av utrymmena. All övernattning skall bokas hos bokningsansvarig. Max sammanhängande bokningstid är 1 (en) vecka per tillfälle.nFaställd kostnad debiteras i efterskott i samband med årsavräkningen.

Ordningsregler
Eget sänglinne/sovsäck skall alltid användas.
Egen utrustning och persedlar skall förvaras på vinden eller i stugan under vistelsen, ej i klubbstugan, som är till för alla.
Köket samt kyl/frys får användas under vistelsen, men skall lämnas i städat och rengjort skick. Sopor medtages hem.

Utrymmena skall lämnas i städat och prydligt skick. Underlåtenhet att följa ovanstående ordningsregler kan medföra begränsningar i rätten att använda övernattningsmöjligheterna

  //detta är utdrag ur tillägget i klubbens stadgar//