bryggplats och uppläggningsplats.

Bryggplats
Är du medlem och har båt så har du antagligen en bryggplats som är tilldelad dig. Eventuellt så kan du ha fått en bryggplats tillfälligt tilldelad dig, det kan bero på att ordinarie "båt" inte är sjösatt eller är tagen någon annanstans för kortare eller längre period.

Vi vill att alla bryggplatser skall användas och det finns i regel några luckor vi kan fylla med båtar, men det blir då ofta en tilfällig tilldelning.

Storleken på bryggplatserna varierar, och slipkommitten har i uppdrag att om nödvändigt göra omflyttningar av tilldelade bryggplatser för att båtar av viss storlek skall ligga på optimal plats.

Elanvändning på bryggor - slipen
Anslutning med landström endast tillåten kortare period när du är närvarande eller vid enskilt tillfälle för batteriladdning.
Om man önskar ligga långvarigt inkopplad är det OK mot en avgift.Du tecknar dig på listan som finns på anslagstavlan på slipkontoret. Endast förbrukare inkopplade över batteri är tillåtna för långvarig inkoppling.


Uppläggningsplats
Är du medlem med båt så är du garanterad en uppläggningsplats utan tak. För att erhålla uppläggningsplats under tak så måste man anmäla intresse till slipkommiten, och där bli antecknad på kölista.
Vilket tak båten kan läggas upp under beror på storlek, små båtar kan endast köa för plats under litet tak. Båtar typ roddbåt får inte ligga under tak.  Slipkommiten avgör även om båt under tak skall flyttas till annan takplats för att på bästa sett utnyttja de platser vi har.

OBS om din båtvagn/trailer inte står under tak skall den vara märkt med namn och telefonnummer. Lappar för det finns i låda vid stora infotavlan.

Kölista
Slipkommitten administrerar kölistor till både brygg- och uppläggningsplats. (kontaktuppgift: se Organisation).
Kölista skall finnas anslagen på anslagstavlan direkt innanför dörren i slipboden och visar vilka som står på kö för permanent bryggplats och plats under tak.